Friday, February 4, 2011

Raub Pahang Darul Makmur

Tarikh: 5.2.2011
Lokasi : Taman Muhibbah Raub Pahang
Pakej : Pakej kanopi Ekonomi
Tema : Gold + Putih